fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โกลบอล อิมพลิเม้นท์ จำกัด  

เราเคารพและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

ผู้ควบคุมข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามของ บริษัท โกลบอล อิมพลิเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ โดยคำว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีความหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทที่รับผิดชอบในการควบคุมและประมวลผลข้อมูลของท่าน 

วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การเก็บข้อมูลจากออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ข้อความอีเมลในรูปแบบ HTML ที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุม
 • การเก็บข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยการกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เมื่อเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือข้อเสนอโปรโมชั่น
 • การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ ของเราผ่านคุกกี้ของท่าน
 • การเก็บข้อมูลจากเทคโนโลยีหรือการโต้ตอบอัตโนมัติ เมื่อท่านโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ การดำเนินการค้นหา และรูปแบบของท่านโดยอัตโนมัติ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

วัตถุประสงค์ที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงคุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เพื่อการโฆษณา

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขบัตรชำระเงิน ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคาร)
 • ข้อมูลประชากร (เช่น อายุ เพศ ประเทศ และภาษาที่ตั้งค่า)
 • ข้อมูลสำหรับการจ้างงาน (เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และข้อมูลติดต่อที่ทำงาน) เพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อเสนอหรือปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา
 • ความสนใจและความประสงค์ของท่านข้อเสนอแนะและการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการโต้ตอบของท่านกับเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียและเครือข่ายของเรา

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความเห็นและข้อมูลภายในนั้นจะถูกเก็บไว้ตลอด แต่หากเราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย ถูกใช้หรือเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะกับพนักงานที่จำเป็นต้องทราบทางธุรกิจเท่านั้น พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขามีหน้าที่ในการรักษาความลับ

คุกกี้
คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้คุกกี้อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้?

เราใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็น – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ของท่าน ตกลงรับ คุกกี้ ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการคุกกี้ตามลิงก์แนบข้างท้าย https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ต.ค. 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า